Laten we even stilstaan ​​bij de woorden van Dogen Zenji: “Het is geen kwestie van slim of saai zijn, goedgeleerd of dwaas, maar als iemand met heel zijn hart oefent om erachter te komen wat de Weg is, dat is niets anders dan de weg verwezenlijken.” Oprecht met heel je hart is de essentie. Deze beroemde woorden van Dogen Zenji, “Isshiki ino bendo”, betekent “de weg beoefenen met heel je hart”, of ” één worden met wat je ook doet.” Met andere woorden: ‘één worden is de sleutel.Wanneer je werkelijk één wordt met wat je ook doet, dat is de realisatie van de weg’

Let’s reflect upon the words of Dogen Zenji: “It is not a matter of being smart or dull, well-learned or foolish, but if one practices wholeheartedly to find out what the Way is, that is nothing but the accomplishment of the Way.” Straightforward wholeheartedness is the essence. These famous words of Dogen Zenji, “Isshiki ino bendo”, mean “To practice the Way with whole-heartedness,” or “To become one with whatever you do.” In other words, ‘to become one is the key. When you really become one with whatever you do, that is the realization of the Way’

-On zen practice. Body, breath & mind – Taizan Maezumi & Bernie Glassman-

 

 


		
Advertenties

“Wat is het leven?

Het is de flits van een vuurvliegje in de nacht.

Het is de adem van een buffel in de
winter.

Het is de kleine schaduw die over het gras glijdt en zichzelf in de zonsondergang verliest.”

Crowfoot (1830-1890), Amerikaanse Blackfoot Indiaanse redenaar

 

Als we naar het pad kijken, zien we de lucht niet.

Wij zijn aardse mensen op een spirituele reis naar de sterren.

Onze zoektocht, onze aarde bewandeling is naar binnen te kijken, te weten wie we zijn, om te zien dat we verbonden zijn met alle dingen, dat er geen scheiding is, alleen in de geest.

(Native American, source unknown) (Native American, bron onbekend)

 

If we look at the path we do not see the sky.

We are earth people on a spiritual journey to the stars.

Our quest, our earth walk is to look within to know who we are to see that we are connected to all things, that there is no separation, only in the mind.

 (Native American source unknown)

 

Je kunt het ook zo zien: je bent als een golf in de grote oceaan, je gaat omhoog en denkt, mijn naam is zo, ik ben groot, ik ben klein, ik ben groen, ik ben snel, ik ben onafhankelijk, een ik dat van de andere golven gescheiden is.

Je ziet niet dat je van dezelfde stof bent als alle andere golven en al snel weer in de oceaan verdwijnt en dan weer als nieuwe golf verschijnt.

Je ziet niet dat die oceaan door de wind naar believen wordt gegeseld.

Pas als je die waarheid heel diep voelt, kan de wind gaan liggen en de zee een gladde , rustige spiegel worden.

 

Boeddha’s levenswetten – Paul H. Köppler

 

 

OUR DEEPEST FEAR : MARIANNE WILLIAMSON

 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.

Het is ons licht die ons het meest angst inboezemt, niet onze duisternis
We vragen ons af: Wie ben ik dat ik goed, waardig,

en getalenteerd zou zijn en tot grootse dingen in staat?

Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent toch een kind van God…
Je dient de wereld niet door je als klein en onbeduidend voor te doen.

Er is niets verheven aan om je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn er om te stralen zoals kinderen.

We zijn geboren om de goddelijke glorie in ons leven te manifesteren.

We zijn geboren om de goddelijke glorie, die in ons is, te manifesteren.

Die kwaliteit is er niet alleen maar bij een selectieve groep mensen :

iedereen bezit ze.

 

En wanneer wij ons licht ten volle laten schijnen,

inspireren we onbewust anderen om dat ook te doen.
Omdat wij aldus bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijden we automatisch anderen door onze aanwezigheid.

 

In zazen ben je je huidige zelf, wat je was en wat je zult zijn, alles tegelijk.

Ik vang een glimp op van de mahayana-leer, die bekend staat als niet-onderscheid, waarbij ik waarneem dat dit zwarte kussen, deze kaarsvlam, kuch, boer, boeddha, wierookgeur, dit patroon in de houten vloer, deze dennentak, felle pijn – en tevens het bewustzijn van deze verschijnselen, van alle verschijnselen- allemaal van even grote betekenis, van even grote waarde zijn.

En de volgende dag is wat in mijn geest rondwentelt als een zachte zeepbel, die steeds groter wordt en geluidloos uit elkaar spat, dat ‘mijn’ geest en alle geesten overal ter wereld manifestaties zijn van Eén Geest, Universele Geest, als ontelbare vogels die te samen als één zwerm opereren, als even zovele kleine koraaldiertjes in de stroom van het getij op een langgerekt koraalrif, niet hetzelfde en toch onderling niet verschillend, die zich voeden als één groot schepsel met een enkele ziel.

 

Peter Matthiesen – De rivier van de negenkoppige draak

 

 

 

Vers van de praktijk van de bodhisattvagelofte

Vers van de praktijk van de bodhisattvagelofte

Bosatsu Gan Gyo Mon
Torei Enji (1721-1795)

 

Wanneer ik, eenvoudige discipel,
nederig de ware natuur van alle dingen schouw,
is alles een manifestatie is van de Tathagata’s geheimnisvolle waarheid.
Er is geen partikel, geen ogenblik, dat niet doordrongen is
van de Tathagata’s onuitsprekelijke licht.

In dit besef, en met een hart van mededogen,
gaven de wijzen van vroeger tedere zorg
aan alle levende wezens, ook aan dieren en vogels.

Als wij, in ons eigen leven van alledag,
voedsel en kleding die ons beschermen, in dit besef zien,
wie zou dan niet eerbiedig dankbaar zijn?
Zij zijn het warme vlees en bloed, de barmhartige belichaming
van de toewijding en het mededogen van de Boeddhas.

Als wij levenloze dingen zo kunnen zien,
hoeveel te meer moeten wij  ook mensen op die manier bejegen.
Vooral naar mensen, met een beperkt begrip,
moeten wij invoelend en genegen zijn.
Zelfs als zij zich tegen ons keren, ons zwartmaken en kwellen,
moeten wij hen beschouwen als belichaamde bodhisattvas,
die in hun groot mededogen vaardige middelen aanwenden
om ons te ondersteunen in onze bevrijding van de onheilzame daden
sinds het beginloze begin ontstaan
door onze koppige gehechtheid aan waandenkbeelden.
Met ootmoedige woorden verzaken wij onvoorwaardelijk aan onszelf
en het diepste en zuiverste geloof rijst op.

Op de piek van elke gedachte opent een lotusbloem
en op elke bloem toont zich een Boeddha.
In al zijn schoonheid is het zuivere land overal.
Het stralende licht van de Tathagata doordringt de grond waar wij zijn.

Mogen wij deze geest bewaren en haar uitbreiden doorheen de wereld
zodat wij en alle wezens mogen groeien in de Boeddha’s wijsheid.

 

Nederlandse tekst, samengesteld naar Engelse vertalingen van Luis O. Gomez en Robert Aitken (zie hieronder) en bewerkt door Frank De Waele.

 


Torei Enji – zenjuweel

 

 

Engelse vertaling Luis O. Gomez

Vows of the Boddhisattva’s conduct
Torei Enji

 

When I humbly examine the true nature of all things, I see that everything is a manifestation of the Tathagata’s truth, and that there is not a single particle of dust, nog a single moment, that is not pervaded with His inconceivable light. Accordingly, the sage of the past extended their kind protection to [all beings], including birds and beasts, feeling respect and veneration for them.

If we therefore regard the food and clothing protecting us [form hunger and cold] through the 24 hours of the day as the warm flesh and blood of the Buddhas, the embodiment of their effort and compassion, then, who could fail to receive [everything] with reverence and gratitude.

If we should feel this way even toward insentient beings, how much more should we regard human beings in this manner. As to those who are not endowed with complete understanding, we should regard them especially with love and sympathy. Even if they should turn against us, vilify or torment us, we should consider that they are incarnate Bodhisattvas, who , with their great compassion apply skillful means to assist us in attaining liberation, extinguishing the evil deeds we have accumulated since a beginningless time, on account of our obstinate attachment to false views. If we believe this with deep faith, and submit with singlemindedness and humble words, then from each of our thoughts will bloom a lotus flower. On each lotus blossom will appear a perfect Buddha; and wherever there is a Buddha there appears a Pure Land in full splendor. The Tathagata’s dazzling light will penetrate the ground we tread.

May these thoughts extend everywhere, that we and all beings alike may realize fully the perfect wisdom [of a Buddha].

uit: Luis O. Gomez, From the extraordinary to the Ordinary: Images of the Bodhisattva in East Asia,
in: Donald S. Lopez, Steven C. Rockefeller (eds.), The Christ and the Boddhisattva, SUNY, 1987, p. 178-179.

 


Torei Enji – enso

 

Engelse vertaling Robert Aitken Roshi